Ασφάλεια Δεδομένων

Δυνατότητα Συστημάτων

Η ασφάλεια των δεδομένων σας βρίσκεται σε καλά χέρια. Η Safeplace, ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών συστημάτων ασφαλείας δίνει ιδιαίτερο βάρος και στην ηλεκτρονική σας παρουσία και ασφάλεια.

Τα δεδομένα σας κρυπτογραφούνται σε 256-bit, το μέγιστο δυνατό τρόπο κρυπτογράφησης, αντίστοιχο με αυτό των τραπεζικών ιδρυμάτων παγκοσμίως.

Για να μπορείτε να έχετε τον απόλυτο έλεγχο των υπηρεσιών ασφαλείας σας.

Ασφάλεια Δεδομένων

Οι πελάτες/επισκέπτες οι οποίοι χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα safeplace ή/και συναλλάσονται μέσω αυτής συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:

  • Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας καθώς και των συνεργαζόμενων προς αυτή. Οι πληροφορίες και το υλικό μπορούν να χρησιμοποιούνται ελέυθερα από τους επισκέπτες/πελάτες, δεν επιτρέπεται όμως η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή/και επαναδημοσίευση των πληροφοριών αυτών γιά οποιοδήποτε λόγο παρά μόνο με την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας η οποία τις παρέχει.
  • Οι Εταιρίες προσπαθούν να εξασφαλίσουν την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοδελίδα σε καμμία περίπτωση όμως δε δεσμεύονται από το περιεχόμενο αυτών, εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά. Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται στην ιστοσελίδα υπόκεινται σε μεταβολές. Δεσμευτικοί είναι μόνο οι όροι που περιλαμβάνονται στις συμβάσεις που υπογράφονται από τους πελάτες και την Εταιρία με την οποία συμβάλλονται.
  • Η εταιρεία δεν ευθύνεται για το οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια όσον αφορά την διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον πελάτη/επισκέπτη, παρεμβολές, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαρεία αμέλεια ή δόλο της Εταιρίας ή/και των υπαλλήλων της.
  • Η εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της παροχής των υπηρεσιών και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/πελάτες της ιστοσελίδας. Ωστόσο, ως εταιρεία δεν φέρει καμμία ευθύνη αν παρά την άσκηση της δέουσας επιμέλειας παραβιασθεί το απόρρητο των πληροφοριών αυτών.

Οι επισκέπτες είναι επίσης υπεύθυνοι για την ενημέρωση προς την εταιρεία όσον αφορά με την διαχείριση ή διαγραφή των πληροφοριών αυτών.

Scroll to top
Call Us Back